Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Halvårsregnskap pr. 30.6.2009 Oppland Energi AS

03.09.09

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat 1. halvår 2009 på 197,1 millioner kroner som er 20,8 millioner kroner lavere enn samme periode i 2008. Selskapet produserte 896 GWh, ca. 300 GWh mindre enn 1. halvår 2008, men en høyere oppnådd pris har begrenset inntektsbortfallet.

Oppland Energi AS eier 9 kraftverk i Dokka- og Begnavassdraget, har eierandeler i Opplandskraft DA, som er eier av 6 heleide og 2 deleide kraftverk i Glomma- og Lagenvassdraget, og har eierandeler i Bagn kraftverk DA som eier 1 kraftverk i Begnavassdraget.

 

Selskapets aksjonærer er E-CO Vannkraft as med 61,35 % og Eidsiva Vannkraft AS med 38,65 %.

 

Resultatregnskap (i Mkr)

 

1. halvår

2009

1. halvår 2008

Året

2008

 

 

 

 

Kraftsalgsinntekter

295,0

313,9

800,3

Andre driftsinntekter

7,2

13,6

35,0

Sum driftsinntekter

302,2

327,5

835,3

 

 

 

 

Energikjøp

-4,6

-6,8

-12,9

Innmatingskostnader

-13,0

-16,6

-41,4

Tjenestekjøp fra Eidsiva Vannkraft

-16,3

-15,4

-32,6

Eiendomsskatt og konsesjonsavgift

-21,4

-21,2

-45,5

Andre driftskostnader

-15,9

-17,5

-30,6

Avskrivninger

-33,9

-32,1

-68,0

Sum driftskostnader

-105,1

-109,6

-231,0

 

 

 

 

Driftsresultat

197,1

217,9

604,2

 

 

 

 

Netto finansposter

-6,1

-18,3

-44,9

 

 

 

 

Skatter

-82,8

-82,9

-188,7

 

 

 

 

Resultat etter skatter

108,2

116,7

370,6Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat 1. halvår 2009 på 197,1 Mkr som er

20,8 Mkr lavere enn samme periode i 2008. Selskapet produserte 896 GWh til en gjennomsnittlig oppnådd pris på 332 kr/MWh, sammenlignet med en produksjon

1. halvår 2008 på 1.193 GWh til en gjennomsnittlig pris på 257 kr/MWh. Det vil si en produksjon som er ca. 300 GWh lavere enn samme periode i 2008, men en høyere oppnådd pris har begrenset inntektsbortfallet.

 

Gjennomsnittlig spotpris referert Oslo (NO1) ble i 1. halvår 2009 på 319 kr/MWh, mens tilsvarende pris 1. halvår 2008 var 231 kr/MWh.

 

Det er økningen i betalbar grunnrenteskatt som i hovedsak har medført at skattenivået er like høyt som 1. halvår i fjor, til tross for nedgangen i driftsresultatet.

 

Selskapets resultat etter skatter ble i 1. halvår 2009 108,2 Mkr sammenlignet med

116,7 Mkr i samme periode i 2008.

 

Balanse (i Mkr)

 

30.6.2009

31.12.2008

30.6.2008

 

 

 

 

Utsatt skattefordel

336,5

336,5

312,1

Varige driftsmidler

2 341,0

 2 373,8

2 394,5

Andre finansielle anleggsmidler

3,3

4,3

3,8

Sum anleggsmidler

2 680,8

2 714,6

2 710,4

Kundefordringer

6,9

38,6

13,6

Andre kortsiktige fordringer

11,6

7,6

17,4

Kortsiktige finansinvesteringer

206,6

381,8

1,2

Bankinnskudd

39,9

92,4

82,1

Sum omløpsmidler

265,0

520,4

114,3

Sum eiendeler

2 945,8

3 235,0

2 824,8

 

 

 

 

Innskutt egenkapital

1 202,9

1 202,9

1 202,9

Annen egenkapital

795,6

687,4

433,5

Sum egenkapital

1 998,5

1 890,3

1 636,4

Avsetninger for forpliktelser

101,8

103,7

105,5

Innenlandske lån

637,5

962,5

987,5

Kortsiktig gjeld

208,1

278,5

95,4

Sum gjeld

947,3

1 344,7

1 188,4

Sum egenkapital og gjeld

2 945,8

3 235,0

2 824,8Posten innenlandske lån består utelukkende av langsiktig gjeld til selskapets to aksjonærer. I stedet for ordinært aksjeutbytte har det i 1. halvår 2009 blitt foretatt ekstraordinær avdragsnedbetaling på lån til aksjonærene med 300 Mkr i tillegg til ordinære avdrag på 25 Mkr.

 

 

 

Styret i Oppland Energi AS, 2. september 2009