Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Konsesjonssøknad for Rosten kraftverk og 132 kV ledning Rosten-Vågåmo

03.09.09

Oppland Energi AS søkte i juni 2009 om konsesjon (tillatelse) til å bygge Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune. Kraftverket er beregnet til å gi ny kraftproduksjon på 205 GWh per år. Det vil spare miljøet for drøyt 100 000 tonn CO2-utslipp, eller utslippet til ca. 40 000 biler hvert år kraftverket er i drift.

Rosten kraftverk vil utnytte et fall på ca. 115,5 m gjennom det trange elvegjelet Rosten. Kraftverket vil gi forholdsvis mye kraft, og har en gunstig beliggenhet i forhold til Midt-Norge der kraftunderskuddet er størst. Konsekvensutredningene viser at prosjektet har moderate miljøkonsekvenser. Rosten kraftverk vil årlig produsere vel 200 GWh ny fornybar energi. Dette har en positiv klima- og miljøeffekt både nasjonalt og i Europeisk perspektiv.

Det ble sendt melding om start av planlegging i juni 2007. Meldingen med forslag til konsekvensutredningsprogram ble sendt berørte parter til uttalelse. NVE fastsatte deretter utredningsprogram med bakgrunn i forslaget i meldingen og de uttalelser som ble gitt av berørte parter. Nøytrale fagmiljøer har utredet konsekvensene for miljø, naturressurser og samfunn. Oppland Energi AS har på dette grunnlaget utarbeidet søknad om konsesjon for bygging av Rosten kraftverk. Det søkes samtidig om konsesjon for 132 kV ledning fra Rosten kraftverk til Vågåmo transformatorstasjon.

Det planlagte Rosten kraftverk vil gi både positive og negative virkninger. De største virkningene er knyttet til anleggsfasen. Utbyggingen vil skape aktivitet med positive økonomiske ringvirkninger. Det er planlagt avbøtende tiltak for å redusere eller unngå negative konsekvenser i anleggs- og driftsfasen.

De største varige samfunnskonsekvensene er skatter til kommuner, fylke og stat, inntekter av kraftverket til eierne som er offentlige, og et beskjedent antall nye regionale arbeidsplasser. De samfunnsmessige konsekvensene er i hovedsak positive, særlig for kommuneøkonomien. Forbedret kommuneøkonomi kan forventes å føre til en forbedring i tjenestetilbudet.

Negative miljøkonsekvenser er i hovedsak knyttet til sterkt redusert vannføring på de berørte utbyggingsstrekningene. Utbyggingen berører ikke verneområder eller områder som er foreslått vernet. Et viktig avbøtende tiltak er minstevannføring på den berørte strekningen. Det foreslås å slippe fra inntaksdammen 3,0 m3 /s i perioden mai-september og 1,5 m3/s resten av året. Terrengtilpasning av alle inngrepsområder er et sentralt tiltak. Vegetasjonen bevares så langt som mulig slik at negative visuelle effekter reduseres. Terskler vil bli vurdert på den nederste del av den berørte elvestrekningen. Det vil bli utarbeidet egen miljøplan for å sikre at en eventuell utbygging blir så skånsom som mulig.

Last ned:
Konsesjonssøknad Rosten kraftverk
Konsesjonssøknad 132 kV ledning Rosten-Vågåmo
Brosjyre med en kortversjon av søknadene

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Oppland Energi AS, Postboks 1145, 2605 Lillehammer

Kontaktpersoner:
Daglig leder: Egil Skøien, tlf. 901 24 620, e-post: egil.skoien@e-co.no
Prosjektleder: Gaute Skjelsvik, tlf. 970 12 834, e-post: gaute.skjelsvik@eidsivaenergi.no

Spørsmål om saksbehandling kan rettes til:
NVE - Konsesjon og tilsyn, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo

Kontaktpersoner:
Rosten kraftverk: Jan Sørensen, tlf. 22 95 92 11, e-post: jaso@nve.no
Kraftledningen: Lisa Hammer, tlf. 22 95 90 33, e-post: liha@nve.no