Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Folkemøte om bygging av Rosten kraftverk og ny kraftledning

14.09.09

NVE har mottatt søknad fra Oppland Energi AS om bygging av Rosten kraftverk og søknad om ny 132 kV kraftledning for tilkobling av kraftverket til Vågåmo transformatorstasjon. NVE arrangerer folkemøter om prosjektene i Sel samfunnshus onsdag 23. september kl 19.00 og i kommunestyresalen i Vågå torsdag 24. september kl 19.00. Møtet i Vågå vil fokusere på kraftledningen.

På folkemøtene vil Oppland Energi AS informere om de omsøkte planene og konsekvensutredningene, mens NVE vil orientere om behandlingen av prosjektene. Rosten kraftverk er planlagt med en inntaksdam nedstrøms Storrusti bru i Sel kommune, og med en kraftstasjon nord for Brenna. Kraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på mellom 180 og 200 GWh. Oppland Energi AS søker videre om tre alternative traséløsninger for ny 132 kV kraftledning, som er fra 20,5 til 23 km lange. Kraftledningen berører Sel og Vågå kommuner.

Søknadene og konsekvensutredningene er lagt ut til offentlig gjennomsyn i de aktuelle kommunene og er tilgjengelig på NVEs nettsider: www.nve.no/konsesjonssaker.

Uttalelser kan sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 innen 21. desember 2009.

Kontaktpersoner i NVE
Jan Sørensen, tlf 22 95 92 11 (kraftverket)
Lisa Vedeld Hammer, tlf 22 95 90 33 (kraftledningen)