Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Halvårsregnskap 2010 i Oppland Energi

20.09.10

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat 1. halvår 2010 på 321,1 Mkr som er 124 Mkr høyere enn i samme periode i 2009. Selskapet produserte 923 GWh til en gjennomsnittlig oppnådd pris på 446 kr/MWh, sammenlignet med en produksjon i 1. halvår 2009 på 896 GWh til en gjennomsnittlig pris på 332 kr/MWh. Det vil si en produksjon som er 27 GWh høyere og en oppnådd pris som er 114 kr/MWh høyere enn samme periode i 2009.

Oppland Energi AS eier 9 kraftverk i Dokka- og Begnavassdraget, har eierandeler i Opplandskraft DA, som er eier av 6 heleide og 2 deleide kraftverk i Glomma- og Lågenvassdraget, og har eierandeler i Bagn kraftverk DA som eier 1 kraftverk i Begnavassdraget.

Selskapets aksjonærer er E-CO Vannkraft as med 61,35 % og Eidsiva Vannkraft AS med 38,65 %.

Resultatregnskap (i Mkr)

 

1. halvår
2010

1. halvår
2009

Året
2009

Kraftsalgsinntekter

417,9

295,0

614,8

Andre driftsinntekter

8,5

7,2

13,9

Sum driftsinntekter

426,4

302,2

628,7

Energikjøp

-5,8

-4,6

-17,9

Innmatingskostnader

-9,8

-13,0

-24,8

Tjenestekjøp fra Eidsiva Vannkraft

-17,6

-16,3

-31,2

Eiendomsskatt og konsesjonsavgift

-21,1

-21,4

-49,1

Andre driftskostnader

-18,7

-15,9

-28,2

Avskrivninger

-32,4

-33,9

-64,6

Sum driftskostnader

-105,3

-105,1

-215,8

Driftsresultat

321,1

197,1

412,9

Netto finansposter

-4,9

-6,1

-14,1

Skatter

-133,0

-82,8

-227,4

Resultat etter skatter

183,3

108,2

171,4

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat 1. halvår 2010 på 321,1 Mkr som er 124 Mkr høyere enn i samme periode i 2009. Selskapet produserte 923 GWh til en gjennomsnittlig oppnådd pris på 446 kr/MWh, sammenlignet med en produksjon i 1. halvår 2009 på 896 GWh til en gjennomsnittlig pris på 332 kr/MWh. Det vil si en produksjon som er 27 GWh høyere og en oppnådd pris som er 114 kr/MWh høyere enn samme periode i 2009.

Gjennomsnittlig spotpris referert Oslo (NO1) ble i 1. halvår 2010 på ca. 430 kr/MWh, mens tilsvarende pris 1. halvår 2009 var ca. 320 kr/MWh.

Selskapets resultat etter skatter ble i 1. halvår 2010 183,3 Mkr sammenlignet med 108,2 Mkr i samme periode i 2009.

 

Balanse (i Mkr)

 

30.6.2010

30.6.2009

31.12.2009

Utsatt skattefordel

274,5

336,5

274,5

Varige driftsmidler

2 312,7

2 341,0

 2 324,8

Andre finansielle anleggsmidler

3,4

3,3

3,3

Sum anleggsmidler

2 590,6

2 680,8

2 602,6

Kundefordringer

3,6

6,9

35,3

Andre kortsiktige fordringer

10,4

11,6

7,6

Kortsiktige finansinvesteringer

22,4

206,6

120,3

Bankinnskudd

63,8

39,9

77,7

Sum omløpsmidler

100,2

265,0

240,9

Sum eiendeler

2 690,8

2 945,8

2 843,4

Innskutt egenkapital

1 202,9

1 202,9

1 202,9

Annen egenkapital

1 042,0

795,6

858,8

Sum egenkapital

2 244,9

1 998,5

2 061,6

Avsetninger for forpliktelser

99,1

101,8

101,2

Innenlandske lån

137,5

637,5

462,5

Kortsiktig gjeld

209,3

208,1

218,1

Sum gjeld

445,9

947,3

781,8

Sum egenkapital og gjeld

2 690,8

2 945,8

2 843,4

Posten innenlandske lån består utelukkende av langsiktig gjeld til selskapets to aksjonærer. I løpet av 1. halvår 2010 har det blitt foretatt ekstraordinær avdragsnedbetaling på lån til aksjonærene med 300 Mkr i tillegg til ordinære avdrag på 25 Mkr. 

Styret i Oppland Energi AS, 17. september 2010

Kontaktperson: Daglig leder Egil Skøien, tlf. 901 24 620