Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Konsesjon til Rosten kraftverk

24.01.14

Regjeringen har ved kongen i statsråd i dag gitt konsesjon til Rosten kraftverk i Sel kommune. Kraftverket vil årlig produsere 185 GWh ren, fornybar kraft. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 9 250 husstander.

Oppland Energi AS har fått konsesjon for bygging av Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune. Kraftverket vil ha en installert effekt på ca. 80 MW og utnytte et fall på ca. 103 meter gjennom det trange elvegjelet Rosten.

- Vi har jobbet med denne saken i mange år og det er svært gledelig at vi nå har fått konsesjon og endelig kan starte byggingen av Rosten kraftverk, sier Egil Skøien, daglig leder i Oppland Energi.

Prosjektet ble meldt i 2007 og konsesjonssøkt i juni 2009. NVE ga positiv innstilling til Olje- og energidepartementet i april 2012. Innstillingen gjaldt også bygging av ny 132 kV kraftledning fra Rosten til Vågåmo transformatorstasjon, men endelig konsesjon for kraftledningen foreligger foreløpig ikke.

Konsesjonen samsvarer i hovedsak med søknaden med unntak av at planlagt bekkeinntak i Fagerliåe er tatt ut og at utløpet fra kraftverket er flyttet høyere opp og ovenfor viktige gyte- og oppvekstområder for fisk i Lågen. Det er lagt opp til minstevannføring både sommer og vinter og flere andre avbøtende tiltak i vassdraget.

- Dette er et relativt stort vannkraftprosjekt. Utbyggingen kan i anleggstiden gi 300-400 årsverk og gi betydelig lokal verdiskaping. Vi håper på å starte byggingen allerede høsten 2014, sier Skøien.

 

Kontaktpersoner:

Egil Skøien, daglig leder Oppland Energi, 24 11 65 80 / 901 24 620

 

Oppland Energi AS eies med 61 prosent av E-CO Energi AS og 39 prosent av Eidsiva Vannkraft AS. Selskapet eier ni kraftverk i Dokka- og Begnavassdraget og er i tillegg deleier i Opplandskraft DA og Storbrofoss kraftanlegg DA. Årlig kraftproduksjon er ca. 2 100 GWh, tilsvarende elektrisitetsforbruket til 105 000 husstander.