Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Årsresultat for 2014 i Oppland Energi

11.05.15

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat i 2014 på 288,6 millioner kroner mot 417,1 millioner kroner i 2013. I 2014 ble det produsert 2.192 GWh mot 2.163 GWh i 2013. Les daglig leders kommentarer og last ned hele årsrapporten for 2014

Last ned årsrapporten
for 2014

2014 ble det varmeste året som noensinne er registrert i Norge. Gjennomsnittstemperaturen for landet var hele 2,2 grader over normalen. Varmest var det i juli, da snittemperaturen for landet var 4,6 grader over normalen. Det varme været i 2014 har hatt stor effekt på kraftforbruket. Sammenlignet med 2013, som også var et mildt år, falt forbruket i Norge og Sverige med til sammen 6,8 TWh.

Året startet og sluttet med magasinfylling rundt normalt på landsbasis. Det har imidlertid vært tidvis store regionale forskjeller i tilsiget og fyllingsgraden gjennom 2014. Det totale norske tilsiget var noe over normalt i sum for året. Våren kom tidlig, og det var høye tilsig i Norden i mai. Dette bidro til fallende priser. Tilsig kombinert med kapasitetsbegrensninger ut av Sør-Norge bidro til tidvis høye prisforskjeller mot områdene rundt oss. Revisjoner og utfall i svenske kjernekraftverk gjorde at prisforskjellene vedvarte videre gjennom sommeren. Når smeltingen avtok utover sommeren kom det relativt lave nedbørsmengder og dette bidro til høyere kraftpriser.

Årets høyeste månedspris fikk vi i desember, da prisen i N01 var 280 kr/ MWh i gjennomsnitt. Den norske systemprisen ble i gjennomsnitt 247,7 kr/MWh. Årsgjennomsnittet i vårt omrade, NO1, var 228 kr/MWh.

I 2014 ble det produsert 2.192 gigawattimer (GWh) i hel- og deleide kraftverk, som er marginalt høyere enn i 2013 med 2.163 GWh. Ved utgangen av året var magasinfyllingen på 74% sammenlignet med 70 % ved inngangen til 2014.

Selskapets heleide kraftverk har også i 2014 hatt en kombinasjon av stabil drift og høy tilgjengelighet. Aret har forløpt uten spesielle hendelser, og aktivitetene har i hovedsak bestått av planlagte drifts- og vedlikeholdsaktiviteter. Det har ikke vært gjennomført større prosjekter på egne anlegg i 2014.

Selskapet vil videreføre arbeidet med å jobbe målrettet for å opprettholde kostnadseffektiv drift, høy tilgjengelighet og god teknisk tilstand på kraftanleggene.

Selskapet har i 2014 oppnådd et driftsresultat på 288,6 millioner kroner sammenlignet med 417,1 millioner kroner i 2013. Produksjonen ble 29 GWh høyere enn forrige år, mens oppnådd pris ble 249 kr/MWh mot 306 kr/MWh forrige år. Systemprisen ble i 2014 gjennomsnittlig 248 kr/MWh mot 297 kr/MWh i 2013.

Kostnadsmålingen som ble gjennomført i 2014 viser at resultatene innenfor drift, vedlikehold og større prosjekter er gode, og at ambisjonene i tjenestekjøpsavtalen med Eidsiva Vannkraft blir etterlevd.

Selskapet fikk i begynnelsen av 2014 konsesjon på bygging av Rosten kraftverk, og etter å ha innhentet priser ble det i september fattet vedtak om realisering av prosjektet med oppstart i oktober.

Samarbeidet med Eidsiva Vannkraft er godt. Operatøravtalen funger etter intensjonen og daglig Ieder er fornøyd med operatørens utførelse og oppfølging. Alle ansatte i Eidsiva Vannkraft takkes for godt utført arbeid og for godt samarbeid i 2014.

Egil Skøien

Daglig leder Oppland Energi