Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Endringssøknad for Rosten kraftverk

12.02.16

Oppland Energi ønsker å endre på enkelte elementer i ledningstraseen fra Rosten til Vågåmo som skal bygges i forbindelse med utbyggingen av Rosten kraftverk.

Utbyggingen av Rosten kraftverk i Sel kommune er i full gang.

Oppland Energi har søkt NVE om å få endre å flere punkter i den konsesjonsgitte løsningen.

Det gjelder:

  • Det søkes om komposittmaster på strekningen Rosten-Tordkampen og Rusten-Skjellom i stedet for kreosotimpregnerte tremaster.
  • Kabelendemastene på Rosten og Skjellom – i tillegg til vinkelmasten ved Rusten, endres til stålmaster med hulprofiler.

I tillegg søkes det om justering av kabeltraseen på følgende strekninger:

  • Ved Nugga, mellom Øygardsvegen nord for Gardsøy og Vågå Hotell, ønsker Oppland Energi å justere traseen på en 600 meter lang strekning.
  • Mellom Berget og Skjellom søkes det om å få justere traseen på en 545 meter lang strekning. Dette fra kabelendemast øst for Skjellmyre til Skjellvegen og videre langs Skjellvegen forbi Skjellmyre.
  • Det søkes også om å endre kabeltversnittet for Skjellom-Vågåmo, i tillegg til annen utforming av kabelgrøft.

 

Eidefoss Nett har samtidig søkt om å få oppgradere sin 66 kV forbindelse mellom Vågåmo og Nugga. Dette blir en jordkabel i fellesgrøft med 132 kV kabelen Rosten-Vågåmo.

Endringssøknaden er nå ute på høring og frist til å komme med uttalelser til denne er satt til 9. mars i år.

Uttalelser sendes direkte til Norges vassdrags og energidirektorat (NVE).

Les mer på NVEs konsesjonssider for Rosten


Rosten kraftverk

På vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss bygger Eidsiva Vannkraft AS Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland. Arbeidet startet i oktober 2014 og anlegget sto ferdig våren 2018. Den offisielle åpningen fant sted i august 2018. Prosjektet hadde en total kostnadsramme på 873 millioner kroner.

 

Kraftverket vil få en årlig kraftproduksjon på ca 192 GWh, som tilsvarer energiforbruket til ca. 9 600 husstander.

 

Last ned: