Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Dokka kraftverk

Kraftverket ligger sør for Dokka sentrum. Dokka kraftstasjon utnytter fallet mellom Kjøljuadammen og Randsfjorden på 130 m. Fra Kjøljuadammen føres vannet gjennom en 10,6 km lang tilløpstunnel med tverrsnitt på 35 m2 og en 115 m lang trykksjakt/tunnel til kraftstasjonen som ligger 300 m inne i fjellet. Videre føres vannet gjennom en 3,8 km lang avløpstunnel ut i Randsfjorden.

Det er installert to Francisaggregater på 22,3 MW. Samlet slukeevne er 40 m3/s. Kraften transformeres opp til 132 kV og leveres regionalnettet via Dokka koblingsstasjon.

Kjøljua Dam er en fyllingsdam med sentral morenetetning. Total masse i dammen er 152.000 m3. Damkronen er 134 m lang, største høyde på dammen er 35 m.

Kraftverksdata:

Kommune

Nordre Land

Idriftsatt

1989

Nedslagsfelt

1 065 km2

Tilsig

594 mill. m3

Magasinkapasitet

250,6 mill. m3

Driftstunnel, lengde

10,6 km

Fallhøyde

132,5 m

Midlere årsproduksjon (92-01)

154,2 GWh

Sommerproduksjon

55,9 GWh

Vinterproduksjon

98,2 GWh

Slukeevne

40 m3/s

Installerte aggregat

2 x 22,3 MW Francis

Generatorer

2 x 25 MVA

Transformatorer

7,8/140 kV

Eierandel

100 %

Utsnitt fra oversikt over Dokkavassdraget

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 år


Kraftverksoversikt