Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Torpa kraftverk

Kraftverket ligger ved Torpa i Nordre Land kommune. Torpa kraftstasjon utnytter fallet mellom Dokkfløy og Kjøljua på brutto 470 m. Fra Dokkfløydammen føres vannet igjennom en 9,5 km lang tilløpstunnel med tverrsnitt på 36 m2 og et 122 m langt trykkrør til kraftstasjonen som ligger 1400 m inne i fjellet. Videre føres vannet gjennom en 10,5 km lang avløpstunnel til utløpet av Kjøljuadammen, som er inntaksdam for Dokka kraftverk.

Det er installert to Francisaggregater på 75 MW. Samlet slukeevne er 38 m3/s. Kraften transformeres opp til 132 kV, og overføres via Dokka koblingsstasjon til regionalnettet.

Dam Dokkfløy er en stor fyllingsdam med sentral morenetetning, total masse i dam 4,2 mill m3. Damkronen er 680 m, største høyde på dammen 83,5 m. Til damarrangementet hører en overføringstunnel fra nabovassdraget Synna.

Kraftverksdata:

Kommune

Nordre Land

Idriftsatt

1989

Nedslagsfelt

600 km2

Tilsig

352 mill. m3

Magasinkapasitet

250 mill. m3

Driftstunnel, lengde

9,5 km

Fallhøyde

449,3 m

Midlere årsproduksjon (92-01)

389,6 GWh

Sommerproduksjon

76,9 GWh

Vinterproduksjon

312,7 GWh

Slukeevne

38,2 m3/s

Installerte aggregat

2 x 75 MW Francis

Generatorer

2 x 85 MVA

Transformatorer

9/142,5 kV

Eierandel

100 %

Utsnitt fra oversikt over Dokkavassdraget

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 år

 


Kraftverksoversikt