Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Rosten kraftverk er offisielt åpnet

- Rosten er et moderne anlegg i fjell, som er bygget på tid og kost. Det er jo bare vakkert, sa olje- og energiminister Terje Søviknes da han foretok den offisielle åpningen av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland i dag.


Endringssøknad for Rosten kraftverk

Oppland Energi ønsker å endre på enkelte elementer i ledningstraseen fra Rosten til Vågåmo som skal bygges i forbindelse med utbyggingen av Rosten kraftverk.


Årsresultat for 2014 i Oppland Energi

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat i 2014 på 288,6 millioner kroner mot 417,1 millioner kroner i 2013. I 2014 ble det produsert 2.192 GWh mot 2.163 GWh i 2013. Les daglig leders kommentarer og last ned hele årsrapporten for 2014


Tillatelse til bygging av kraftledning Rosten - Vågåmo

Oppland Energi AS har fått tillatelse til bygging av 132 kV kraftledning mellom Rosten og Vågåmo. Rosten kraftverk bidrar til å realisere ny fornybar kraftproduksjon og styrke kraftforsyningssikkerheten.


Skanska skal bygge Rosten

25. september 2014 signerte Eidsiva Vannkraft, på vegne av Oppland Energi, kontrakt med Skanska Norge på byggentreprisen for utbyggingen av Rosten kraftverk. Kontrakten er på 409 millioner kroner og omfatter alle bygningsmessige arbeider ved prosjektet.


Positiv investeringsbeslutning for Rosten

Pressemelding 03/14

E-CO Energi vedtok i går å gå inn for utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune. Tidligere har Eidsiva Energi gitt sin tilslutning til prosjektet. Dermed er alt klart for å starte byggingen av kraftverket. Anleggsstart planlegges i løpet av høsten 2014.


Halvårsresultat 2014

Resultat etter skatt 1. halvår 2014 viser et overskudd på 72 millioner kroner mot 138 millioner kroner samme periode 2013. Produksjon pr. 30.06.2014 er 1.136 GWh til oppnådd pris 224 kr/MWh. Pr. 30.06.2013 var tilsvarende tall 1.132 GWh til pris 304 kr/MWh.


Årsresultat for 2013 i Oppland Energi

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat i 2013 på 417,1 millioner kroner mot 307,5 millioner kroner i 2012. I 2013 ble det produsert 2.163 GWh mot 2.097 GWh i 2012. Oppnådd gjennomsnittlig salgsinntekt per produsert enhet ble 306 kr/MWh sammenlignet med 250 kr/MWh i 2012. Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 369 millioner kroner.


Konsesjon til kraftlinjen Rosten-Vågåmo

NVE har gitt konsesjon til ny 132 kV kraftledning fra Rosten kraftverk til Vågåmo i Sel og Vågå kommune. Kraftledningen er nødvendig for å få kraften fra Rosten kraftverk ut på kraftnettet.


Konsesjon til Rosten kraftverk

Regjeringen har ved kongen i statsråd i dag gitt konsesjon til Rosten kraftverk i Sel kommune. Kraftverket vil årlig produsere 185 GWh ren, fornybar kraft. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 9 250 husstander.


Halvårsresultat 2013

Resultat etter skatt 1. halvår 2013 viser et overskudd på 138 millioner kroner mot 92 millioner kroner samme periode 2012. Produksjon pr. 30.06.2013 er 1.132 GWh til oppnådd pris 304 kr/MWh. Pr. 30.06.2013 var tilsvarende tall 1.049 GWh til pris 271 kr/MWh. Netto kraftsalgsinntekter 1. halvår i år var 344 mot 284 millioner kroner i fjor.


Årsresultat for 2012 i Oppland Energi

Selskapet har i 2012 oppnådd et driftsresultat på 307,5 millioner kroner sammenlignet med 491,2 millioner kroner i 2011. Produksjonen ble 81 GWh høyere enn forrige år, mens oppnådd pris ble 250 kr/MWh mot 355 kr/MWh i 2011. Systemprisen ble i 2012 gjennomsnittlig 234 kr/MWhmot 435 kr/MWh i 2011.


Oppland Energi 50 år

Det er i år 50 år siden kraftselskapet Oppland Energi ble stiftet. I den anledning ble det arrangert et seminar med etterfølgende festmiddag på Nythun fjellstue på Fagernes torsdag 12. september.


Godt resultat for Oppland Energi i 2011

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat på 491,2 millioner kroner. Kombinasjonen av stabil produksjon, gode priser, høy tilgjengelighet og en god teknisk tilstand på selskapets kraftverk er viktige parametre for det gode resultatet.


NVE anbefaler bygging av Rosten kraftverk

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å gi Oppland Energi AS klonsesjon til å bygge Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune, i Oppland. Kraftverket vil ha en effekt på 80 MW og gi økt fornybar kraftproduksjon på ca 180 GWh, som tilsvarer strømforbruket til om lag 9000 boliger.


Årsresultat 2010 i Oppland Energi

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat på 924 millioner kroner i 2010 som er 196 millioner kroner høyere enn i 2009. Selskapet produserte 1992 GWh til en gjennomsnittlig oppnådd pris på 456 kr/MWh, sammenlignet med en produksjon i 2009 på 1981 GWh til en gjennomsnittlig pris på 300 kr/MWh.


Halvårsregnskap 2010 i Oppland Energi

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat 1. halvår 2010 på 321,1 Mkr som er 124 Mkr høyere enn i samme periode i 2009. Selskapet produserte 923 GWh til en gjennomsnittlig oppnådd pris på 446 kr/MWh, sammenlignet med en produksjon i 1. halvår 2009 på 896 GWh til en gjennomsnittlig pris på 332 kr/MWh. Det vil si en produksjon som er 27 GWh høyere og en oppnådd pris som er 114 kr/MWh høyere enn samme periode i 2009.


Tilfredsstillende resultat for Oppland Energi i 2009

Oppland Energi AS oppnådde i 2009 et driftsresultat på 412 Mkr. Sammenlignet med 2008 er dette en nedgang på ca. 190 Mkr. Årsaken til resultatnedgangen er lavere produksjonsvolum og betydelig fall i kraftprisene sammenlignet med 2008.


Folkemøte om bygging av Rosten kraftverk og ny kraftledning

NVE har mottatt søknad fra Oppland Energi AS om bygging av Rosten kraftverk og søknad om ny 132 kV kraftledning for tilkobling av kraftverket til Vågåmo transformatorstasjon. NVE arrangerer folkemøter om prosjektene i Sel samfunnshus onsdag 23. september kl 19.00 og i kommunestyresalen i Vågå torsdag 24. september kl 19.00. Møtet i Vågå vil fokusere på kraftledningen.


450 millioner kroner investeres i ny kraftstasjon i Rendalen

Styret i Opplandskraft DA vedtok i dag å starte opp arbeidene med ny kraftstasjon til erstatning for det snart 40 år gamle Rendalen kraftverk. Opplandskraft DA eies av Akershus Energi AS, E-CO Vannkraft AS, Oppland Energi AS og Eidsiva Vannkraft AS.


Konsesjonssøknad for Rosten kraftverk og 132 kV ledning Rosten-Vågåmo

Oppland Energi AS søkte i juni 2009 om konsesjon (tillatelse) til å bygge Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune. Kraftverket er beregnet til å gi ny kraftproduksjon på 205 GWh per år. Det vil spare miljøet for drøyt 100 000 tonn CO2-utslipp, eller utslippet til ca. 40 000 biler hvert år kraftverket er i drift.


Halvårsregnskap pr. 30.6.2009 Oppland Energi AS

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat 1. halvår 2009 på 197,1 millioner kroner som er 20,8 millioner kroner lavere enn samme periode i 2008. Selskapet produserte 896 GWh, ca. 300 GWh mindre enn 1. halvår 2008, men en høyere oppnådd pris har begrenset inntektsbortfallet.


Godt resultat for Oppland Energi i 2008

E-COs datterselskap Oppland Energi oppnådde i 2008 et driftsresultat på 604 millioner kroner, som er hele 288 millioner kroner høyere enn i 2007. Årsaken til den sterke økningen er betydelig høyere kraftpriser i 2008 sammenlignet med 2007 og noe høyere kraftproduksjon.


Ombygging av Fossheimfoss kraftverk

Oppland Energi skal bygge om Fossheimfoss kraftverk i Vestre Slidre kommune. Ombyggingen gjøres for å spare fremtidige vedlikeholdskostnader, men vil også gi over 3 GWh økt kraftproduksjon. Det tilsvarer strømforbruket til 150 husstander eller de årlige CO2-utslippene til 600 biler.


Ja til Rosten

Mandag sa kommunestyret i Sel enstemmig ja til å utrede videre planene om utbygging av Rosten kraftverk ved kommunegrensa mellom Dovre og Sel. Utbyggingen kan gi strøm til 100 000 husstander.


Bra resultat for Oppland Energi i 2007

Oppland Energi oppnådde i 2007 et driftsresultat på 316 Mkr som er 70 Mkr lavere enn i 2006. Sammenlignet med 2006 ble produksjonen høyere, men gjennomsnittlig oppnådd salgspris ble vesentlig lavere.


Nytt kraftverk i Rosten meldt

Oppland Energi planlegger et kraftverk i Rosten i Sel kommune. Kraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på mellom 180 og 200 GWh. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 10 000 husstander. Melding om byggingen av kraftverket er nå oversendt NVE.


Operativ virksomhet i Oppland Energi integreres i Eidsiva Vannkraft

Fra 1. september overføres ansatte og operativ virksomhet i Oppland Energi til Eidsiva Vannkraft AS. E-COs eierskap i kraftproduksjonen i Oppland Energi berøres ikke av endringene.